ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő rövid megnevezése:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő e-elérhetősége: info@ebpp.hu
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi Tisztviselő:
Adatvédelmi Tisztviselő e-elérhetősége: 

2. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2021. május 5-től visszavonásig tart.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Vállalkozás minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk (1.) pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyeznek GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Vállalkozás által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Vállalkozás személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Vállalkozás személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Vállalkozás az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Vállalkozás szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Vállalkozás megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozás által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Vállalkozás megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

A Vállalkozás mindenkori ügyvezetője a Vállalkozás sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Vállalkozás munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Vállalkozás adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelemért felelős személy útján.

3. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Vállalkozás feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Vállalkozás a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett kérelmére az adatfeldolgozó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha

  • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • f) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője megszünteti az adatkezelést, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Vállalkozás az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

4. A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁNAK HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelés helye:

4.1. Vásárlók adatainak kezelése

A Vállalkozás termékeit a honlapján lehet megrendelni.

Megrendeléskor az érintett megadja személyes adatait (név, cím, születési idő, e-mail cím, számlaszám) – az adatok megadásával érintett hozzájárulását adja, hogy azokat a Vállalkozás vásárlókezeléshez is felhasználja.

A vásárlókezelést a Vállalkozás az értékesített termékkel kapcsolatos garanciális jogok érvényesítésével, a számviteli elszámolással, a vásárolt termékek felhasználásával, a szolgáltatással kapcsolatos reklamáció kezelésével kapcsolatos és marketingcélok megvalósításaként határozza meg a cég.

A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett az általa megadott minden adata felhasználható legyen vásárlókezeléshez, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek által meghatározott érdeklődési körébe tartozó, az őt érdeklő új szolgáltatásokról való értesítéshez (telefonon és/vagy e-mailben).

A vásárlókezelésnek szintén része, hogy a Vállalkozás honlapján a különböző termékekkel kapcsolatosan leírt vélemény publikussá tétele során az érintett által (nem kötelezően) megadott elérhetőség szintén bekerül a vásárlói adatbázisba – az érintett megfelelő tájékoztatása mellett.

A törzsvásárlók adatbázisa nem különül a vásárlói adatbázistól, csak egy jelzés szerepel a törzsvásárlók mellett, jelezve törzsvásárlói címüket.
A törzsvásárlói tagság egy évig érvényes, a meghatározott idő elteltét követően a tagság meghosszabbítható. Erre vonatkozóan a Vállalkozás az ügyfeleket külön tájékoztatja a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A Vállalkozással telefonon is kapcsolatba lehet lépni: a Vállalkozás elefonos ügyfélszolgálatára érkező vagy az onnan indított beszélgetések minden esetben rögzítésre kerülnek. Erről a beszélgetés megkezdése előtt az érintettet tájékoztatni kell.

Amennyiben érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni a Vállalkozás: a vásárlói adatbázis mellett tilalmi listát, úgynevezett Robinson-listát vezet.

21. § (1) A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.
(2) A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.
(3) A tilalmi lista kezelésére a közvetlen üzletszerző szervek közösen harmadik szervet is megbízhatnak, e szerv azonban csak a (2) bekezdéssel összefüggő adatfeldolgozási tevékenységet végezheti el.
(4) A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő a (2) bekezdésben meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel, és köteles biztosítani az érintettnek a 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogainak gyakorlását.

Vállalkozás minden reklámcélú megkeresés esetén ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.
A Vállalkozás bizonyos reklámok esetében adatfeldolgozót vesz igénybe, amely az adott reklámhoz megfelelő szakértelemmel rendelkezik.

adatkezelés nyilvántartási száma:
adatkezelés célja: vásárlókezelés: kapcsolattartás a vállalkozás ügyfeleivel, a szerződések megfelelő teljesítése, vevőgondozás
kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kézbesítési cím, számlázási cím, kedvezményezett neve, címe, telefonszám (mobil, vezetékes), e-mail cím, törzsvásárlói cím, korábban vásárolt áruk listája, telefonos rendelés esetén az érintett hangja
adatkezelés jogalapja:
– számviteli nyilvántartás: 2000. C. tv. 169. § (1)-(2) – törvényi rendelkezés
– vásárlói nyilvántartás: a GDPR 6. cikk (1) a) – érintett hozzájárulás
– tilalmi lista: 1995. CXIX. tv. 21. § – törvényi rendelkezés
– telefonos ügyfélszolgálati hangrögzítés: 1997. évi CLV. törvény 17/B. § – törvényi rendelkezés
adattárolás határideje:
– a vásárlói adatbázisba kerülés esetén: a vállalkozás megszűnéséig
– adattörlés esetén a tilalmi listán: a vállalkozás megszűnéséig
– telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén a rögzített hívás 5 év
adattárolás módja: elektronikusan

A megrendelt termékeket a Vállalkozás megbízás alapján külsös vállalkozásokkal, csomagküldő szolgálatokkal szállítja ki a vásárlók részére. A szállításhoz szükséges adatokat név, szállítási cím, telefonszám a csomagküldő szolgálatnak átadja a Vállalkozás.
Amelyek a következők:

4.2. Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése

Vállalkozás tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.
A hírlevélre a Vállalkozás honlapján lehet feliratkozni – vagy szóban, a telefonos ügyfélszolgálaton lehet azt igényelni.

A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek.

adatkezelés célja: az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés
kezelt adatok köre: név, e-mail cím
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb a vállalkozás megszűnéséig
adattárolás módja: elektronikusan

4.3. A honlap adatkezelése

A Vállalkozás saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A honlapra való belépést, kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie” -k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonim adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

5. ADATFELDOLGOZÁS

A Vállalkozás a honlap használata során megvalósuló adatkezelések során a vásárlók adatainak kezelése (nyilvántartási szám: ) során vesz igénybe adatfeldolgozót.

6. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

adavédelem@ebpp.hu

7. DOMAIN REGISZTRÁTORA

C-Host Kft.
Székhely cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Telefon: +36 1 445 20 40
Fax: +36 1 445 20 38
Adószám: 23358005-2-43

8. DNS SZERVER ÜZEMELTETŐ

C-Host Kft.
Székhely cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Telefon: +36 1 445 20 40
Fax: +36 1 445 20 38
Adószám: 23358005-2-43

9. VIRTUÁLIS SZERVER ÜZEMELTETŐ

C-Host Kft.
Székhely cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Telefon: +36 1 445 20 40
Fax: +36 1 445 20 38
Adószám: 23358005-2-43

10. HONLAP ÜZEMELTETÉS

Vlaszák Ottó ev.
Székhely: H-2600 Vác Damjanich János tér 7.
Adóazonosító: 57153362-1-33
Ügyfélszolgálat: info@ebpp.hu
Telefonszám: +36 70 2727596

11. JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN NEM MEGHATÁROZOTT KÉRDÉSEK

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint a Vállalkozás Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó.

Mind a(z) 2 találat megjelenítve

Shopping Cart